ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของคนขับ
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
(ฉบับร่าง)
1. เกี่ยวกับข้อตกลงนี้
โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างถี่ถ้วน หนังสือฉบับนี้คือข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคุณตกลงใช้บริการถือว่าคุณได้ยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงในข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ฉบับนี้ และยินยอมเข้าผูกผันตามข้อตกลง หากคุณไม่ยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ขับ”) และ บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด (“บริษัท”) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ต่อการใช้บริการของคุณที่ให้บริการโดยบริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด หากคุณไม่ยินยอมต่อข้อตกลงการใช้บริการ โปรดยกเลิกการใช้งานหรือหยุดการใช้งานแอปพลิเคชันหรือการบริการ
บริษัทอาจมีการแก้ไขข้อกำหนดในข้อตกลงในเวลาใดก็ได้ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อถูกประกาศลงบน
เว็บไซต์ หรือลงบนแอปพลิเคชัน จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทบทวนข้อตกลงการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะทบทวนแล้วหรือไม่ จะถือว่าคุณได้ยินยอมต่อข้อผูกพันในการแก้ไขดังกล่าว
2. เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด คือ บริษัททางเทคโนโลยีที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งาน  เพื่อรับการบริการที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หน้าที่ของบริษัท คือ เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำหรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคลที่สามใดๆ และต่อความรับผิดชอบในข้อกำหนดบริการใดๆ ที่ถูกใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่ถือว่าเป็นตัวแทน, พนักงานหรือบุคลากรของบริษัท คำตอบใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะไม่ถือว่าเป็นบริการจากบริษัท
3. คำจำกัดความและการตีความ
สำหรับคำต่างๆ ที่ปรากฏในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ เราจะใช้ความหมายตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
3.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด
3.2 “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องและสร้างขึ้นเพื่อให้ดาวน์โหลด โดยบริษัท (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตามลำดับ
3.3 “นโยบาย” มีความหมายดังต่อไปนี้
1) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2) หลักจริยธรรมของ คนขับฟู้ด ออเดอรี่/ผู้ร่วมการจัดส่ง
3) เอกสารอื่นๆทั้งหมด, นโยบาย, ประกาศ, ข้อแนะนำ, คำถามที่พบบ่อย (FAQs), หรือข้อตกลงที่มอบให้หรือ ส่งให้แก่คุณเป็นครั้งคราว
3.4 “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ หรือที่ยืนยันได้ว่าเป็นคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ,  นามสกุล, สัญชาติ, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต, ความสนใจส่วนตัว, อีเมล,
ภาพของคุณ, เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลทางชีวภาพ, เชื้อชาติ, วันเกิด, สถานภาพสมรส, ศาสนา, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย
3.5 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของบริษัท, พอร์ทัลหรือเว็บไซต์ที่เมื่อใช้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำเรื่องขอ หรือเข้าถึง คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
3.6 “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ https://foodordery.co.th/privacy-policy ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
3.7 “บริการ” หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ใช้อื่นผ่านทางแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์
3.8 “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซึ่ง จัดหามาให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง โดยบริษัท
3.10 “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม” หมายถึง บุคคลที่สามอิสระ ที่มอบวิธีการแก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งานผ่านการบริการ ซึ่งรวมถึงคนขับรถ, ผู้ร่วมการจัดส่ง และพ่อค้าบุคคลที่สาม
3.11 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใดก็ตามที่ใช้งานแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานบริการสั่งอาหาร
3.12 “ค่าบริการผู้ใช้งาน” จึงหมายถึง ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน โดยการใช้งานบริการสั่งอาหาร ซึ่งรวมถึง ค่าบริการแอปพลิเคชันต่างๆ, ภาษีและค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานเฉพาะกิจของบริการ
3.13 “ลอกแบบมิลเลอร์” หมายถึง การสะท้อนแอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ หรือบนอินเตอร์เน็ตไร้สายหรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
3.14 “วิศวกรรมผันกลับ” หมายถึง การถอดรหัส แยกส่วน แปลย้อนกลับ หรือดึงซอฟต์แวร์ออกมาจากแอพพลิเคชั่น
3.15 “เว็บครอว์เลอร์” หมายถึง บอตอินเทอร์เน็ตที่ทำงานท่องไปบนเวิลด์ไวด์เว็บ สามารถถูกใช้ในการร้องขอข้อมูลจำนวนมากต่อวินาที เป็นการสร้างความยากลำบากให้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์ม หรืออาจเรียกว่า เว็บสไปเดอร์, เว็บแอนท์, บอท, ไวรัส, เวิร์ม หรือโทรจัน
4. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกพัน
4.1. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกมัดในการใช้บริการ
4.1.1 คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมข้อตกลง
4.1.2 ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้ เป็นข้อมูลตามจริงและถูกต้อง
4.1.3 คุณจะใช้ แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้และอยู่ภายใต้กฎหมาย
4.1.4 คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัว ซึ่งสามารถใช้เข้าถึงการบริการที่เรามอบให้ อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
4.1.5 คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ มีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น
4.1.6 คุณจะต้องไม่ขัดขวางหรือมุ่งร้ายไม่ว่าทางใดก็ตามต่อบริการ, แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์
4.1.7 คุณจะต้องไม่หาประโยชน์ทางการค้าจากแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงโดยไม่จำกัดถึง การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิชัน หรือคัดลอก, ทำใหม่, แสดงในที่สาธารณะ, จำหน่ายหรือใช้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจและสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.1.8 คุณจะต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือสถานะผู้ใช้งานของคุณ และคุณไม่สามารถกำหนดหรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณให้แก่ผู้ใด
4.1.9 คุณจะต้องมอบหลักฐานยืนยันตน หรือเอกสารอื่นๆ, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ ซึ่งทางเราจะร้องขออย่างสมเหตุ   สมผล
4.1.10 คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันในการเก็บหรือส่งสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย หรือ ใช้ในเชิงหลอกลวง
4.1.11 คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์เพื่อก่อให้เกิดความรำคาญ หรือประพฤติไม่เหมาะสม หรือ ประพฤติอย่างไม่เคารพต่อบริษัท หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
4.1.12 เมื่อใช้บริการ คุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคุณ หรือการใช้งานบริการของคุณ
4.1.13 คุณจะต้องไม่คัดลอก หรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาในๆ ก็ตามโดยไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
4.1.14 คุณจะต้องมอบข้อมูลที่ถูกต้อง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ตามที่ร้องขอเพื่อการบริการ และความรับผิดชอบต่อการดูแลและอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีถูกต้อง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาที่ใช้บริการของคุณ คุณยินยอมว่าบริษัทจะต้องพึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ของคุณ คุณเข้าใจว่าหากข้อมูลของคุณนั้นไม่เป็นความจริง, ไม่มีความถูกต้อง, ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ไม่ว่าในทางใดก็ตามบริษัทถือสิทธิ แต่ไม่เป็นพันธะ ที่จะระงับข้อตกลงและระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.1.15 คุณจะต้องใช้บัญชีข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
4.1.16 คุณยินยอมว่าจะให้บริการตามมาตรฐานอย่างสมเหตุสมผล
4.1.17 คุณยินยอมว่าการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
4.1.18 คุณยินยอมที่จะสนับสนุนบริษัทในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดยบริษัทตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับต่างๆ
4.1.19 คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากตัวคุณเอง หรือจากฝ่ายอื่นๆที่มีผลมาจากการละเมิดข้อตกลงของคุณ
4.1.20 คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งโดยมีวัตุประสงค์ในการรุกล้ำการตรวจจับหรืออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการฉ้อโกงบริษัท หรือเพื่อขัดขวางการใช้งานตามปกติของแอปพลิเคชัน
4.1.21 คุณจะให้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้บริษัท และการติดต่ออื่นใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือตามปกติ คุณตกลงที่จะให้หมายเลขดังกล่าวเพื่อพัฒนาบริการ
4.2. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกมัดสำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
4.2.1 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วม และใบอนุญาตขับขี่ของคุณไม่เคยถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลใดก็ตาม
4.2.3 คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับความปลอดภัยบนท้องถนน (เช่นหมวกกันน็อค) ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
4.2.4 คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอ้างสิทธิ, คำพิพากษาและความรับผิดชอบที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ความสูญหายหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล, การเสียชีวิต, การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากบริการรับจ้างขนส่ง/ลำเลียงซึ่งให้บริการโดยคุณ แต่เพียงผู้เดียว
4.2.5 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการขนส่ง และจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากมีการละเมิดกฎหมาย
4.2.6 คุณจะต้องไม่ติดต่อผู้ใช้งาน ด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากการให้บริการและวิธีแก้ไข
4.2.7 คุณจะต้องไม่ค้นหาย้อนกลับ, ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นๆ หรือผู้เยี่ยมชมของแอปพลิเคชัน หรือลูกค้าของบริษัท ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง บัญชีผู้ใช้งานที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือต้นตอแหล่งที่มา หรือใช้แอปพลิเคชันเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือบริการต่างๆ หรือข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ หรือมอบให้ผ่านทางแอปพลิเคชัน เอาไปใช้ในเชิงเปิดเผยข้อมูล ซึ่งร่วมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนตัว, ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่ได้มอบให้เพื่อใช้บริการ จากแอปพลิเคชัน
4.2.8 คุณยินยอมที่จะเข้ากระบวนการสุ่มตรวจสารเสพติดที่จัดขึ้นโดยบริษัท
4.2.9 คุณรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อตอบรับกับผู้ใช้งาน, ภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น จะเป็นภาระของคุณแต่เพียงผู้เดียว
4.2.10 หากคุณถูกร้องขอให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานโดยเจ้านายของคุณ, เจ้านายของคุณจะเป็นผู้ถือครองบัญชีผู้ใช้งานนั้นๆ และคุณจะแสดงและอนุญาตว่าคุณมีอำนาจที่จะผูกเจ้านายของคุณเข้าสู่ข้อตกลง
4.2.11 คุณยินยอมว่า คุณถูกห้ามมิให้มอบคูปองหรือแนะนำส่วนลดอื่นๆให้แก่ผู้ใช้งาน, คุณถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในการใช้การบริการเพื่อเหตุผลอื่นๆ
4.2.12 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่เคยถูกศาลปกครองพิพากษาจนถึงที่สุดของคดี, ถูกกล่าวหา, ถูกภาคทัณฑ์หรือถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่ง
4.2.13 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ปกปิดว่าคุณมีความพิการจนไม่สามารถขับขี่ได้, ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตหรือพิการทางจิต เสพติดยาหรือพิษสุราเรื้อรัง ไม่มีอาการของโรคเรื้อนที่ติดต่อได้ และอาการของวัณโรคในระยะอันตราย
4.2.14 คุณจะต้องไม่ก่อกวนสร้างความรำคาญหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพต่อผู้ใช้งานงาน, บริษัท หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าคุณจะมีบาดหมางใจใดๆก็ตามต่อผู้ใช้งานบริการ, บริษัท หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าในลักษณะไหน
4.2.15 คุณจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่ไม่ว่าจะทั้งช่วงก่อนหน้าและระหว่างการให้บริการ
4.2.16 คุณจะต้องเรียกผู้ใช้งานบริการด้วยคำนำหน้าที่สุภาพ “คุณลูกค้า” และคุณจะไม่เป็นผู้เริ่มต้นหรือเข้าร่วมในการสนทนาใดๆ กับผู้ใช้งานบริการ นอกเหนือไปจากที่จำเป็นในการให้บริการ
4.2.17 คุณจะไม่เรียกร้องเงิน, ทิป, หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ใช้งานบริการ
4.2.18 คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องอภิปราย, บอกเล่าหรือเปิดเผยในทุกลักษณะ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานบริการที่คุณได้เห็นในระหว่างการให้บริการ ยกเว้นการร้องเรียนอย่างเป็นทางการของคุณกับบริษัท
5. ความเข้ากันได้
รูปแบบและเวอร์ชั่นของเราท์เตอร์ที่แตกต่างกัน, เบราว์เซอร์และอุปกรณ์อาจมีเฟิร์มแวร์ที่อาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์ ในระหว่างที่เราดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรองรับการใช้งานโดยอุปกรณ์และรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในตลาดและเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงที่แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้, เราไม่สามารถรับประกันถึงความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดได้
6. การมอบใบอนุญาต และข้อห้ามต่างๆ
6.1 บริษัทได้มอบการอนุญาตที่มีข้อจำกัดที่สามารถเพิกถอนได้ โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, โดยไม่สามารถส่งต่อได้ เพื่อให้เข้าถึงและใช้แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ เพื่อใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง สิทธิทั้งหมดที่มิได้มอบให้แก่คุณ สงวนไว้สำหรับบริษัทและผู้ที่ได้รับอนุญาต
6.2 คุณจะต้องไม่
6.2.1 ออกใบอนุญาต, ออกสิทธิย่อย, ขาย, ส่งต่อ, แต่งตั้ง, จัดจำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือทำให้พร้อมใช้งานไม่ว่าในทางใดก็ตาม แก่บุคคลที่สามใดๆ กับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์;
6.2.2 แก้ไขหรือลอกแบบงานที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์;
6.2.3 “ลอกแบบมิลเลอร์” ต่อแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์ บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ หรือบนอินเตอร์เน็ตไร้สายหรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต;
6.2.4 ยกเว้นข้อจำกัดที่ถูกห้ามโดยทางกฎหมาย, แยกส่วน, แปลย้อนกลับ, วิศวกรรมผันกลับ, ถอดรหัสหรือกระทำการลอกแบบและเขียนโค้ด หรือดึงซอฟต์แวร์ออกมาจากแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมดที่มีอยู่บนหรือผ่านแอปพลิเคชัน
6.2.5 ใช้โปรแกรมหรือสคริปแมนนวล หรืออัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็ปสไปเดอร์, เว็ปครอว์เลอร์, เว็ปโรบอท, เว็ปแอนท์, เว็ปอินเด็กเซอร์, บอท, ไวรัส หรือ เวิร์ม หรือโปรแกรมใดๆ ที่จะสร้างคำร้องขอหลายครั้งต่อวินาทีต่อเซิร์ฟเวอร์,
       1)  เพื่อสร้างภาระเกินควรหรือขัดขวางการทำงาน, ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
       2)  เพื่อการทำเหมืองข้อมูลและขูดกิจกรรมออก
       3)  สร้างตัวเพิ่มหรือดักข้อมูลโครงสร้าง หรือการแสดงผลและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน ในทางใดก็ตาม
6.2.6 โพสต์ จำหน่ายหรือสร้างใหม่ ไม่ว่าทางใดก็ตามกับสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่มีเจ้าของ โดยไม่มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้า
6.2.7 นำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของออกจากแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม
6.2.8 ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ
       1) ส่งสแปมหรือข้อความที่ลอกเลียนแบบหรือที่ไม่พึงประสงค์
       2) ส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่มีการละเมิด, อนาจาร, ข่มขู่, สบประมาทหรือผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ไม่สมควรต่อเด็กหรือสิ่งที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
       3) ส่งสิ่งที่มีการแนบซอฟต์แวร์ไวรัส, เวิร์ม, โทรจันหรือโค้ดคอมพิวเตอร์, ไฟล์, สคริปต์, เอเจ้นท์หรือโปรแกรมที่สามารถสร้างความเสียหายได้
       4) แทรกแซงหรือขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานหรือความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันและข้อมูลที่อยู่ในนั้น
       5) พยายามที่จะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
       6) ปลอมแปลงเป็นบุคคลใดหรือสิ่งใดก็ตามเพื่อบิดเบือนการติดต่อของคุณกับบุคคลหรือสิ่งอื่น
       7) มีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือทำให้ไม่น่าไว้วางใจ
7. อุปกรณ์มือถือของคุณ
7.1 สิทธิของคุณในการเข้าถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับจะเป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์มือถือของคุณ
7.2 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดหาและใช้อุปกรณ์มือถือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การซื้ออุปกรณ์มือถือดังกล่าว
7.3 คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและแผนมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้บริการ อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกัน
7.4 หากอุปกรณ์มือถือสูญหาย ถูกขโมย เสีย หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย คุณต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่บริษัทแจ้ง
7.5 คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทางอุปกรณ์มือถือซึ่งใช้อีเมลที่แจ้งไว้กับบริษัทในระหว่างการลงทะเบียนบัญชี คุณต้องไม่ให้ยืม ปล่อยเช่า หรือถ่ายโอนอุปกรณ์มือถือไปให้บุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงบัญชีของคุณ
8.ความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท
8.1 ความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทอยู่ในลักษณะของการเป็นผู้รับจ้างอิสระ คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งว่า
       1) ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ใช่ข้อตกลงการจ้างงาน และไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน (รวมถึงจากมุมมองของกฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี หรือกฎหมายประกันสังคม) ระหว่างบริษัทและคุณ และไม่ส่งผลให้คุณได้รับการว่าจ้างจากบริษัทในฐานะผู้ทำงานหรือถือว่าเป็นผู้ทำงาน
       2) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน หรือตัวแทน ระหว่างบริษัทและคุณ คุณไม่มีอำนาจในการผูกพันบริษัท และคุณจะไม่ยึดถือว่าตนเองเป็นพนักงาน ตัวแทน ผู้ทำงาน หรือผู้แทนของบริษัท
8.2 คุณรับทราบว่าบริษัท ไม่ได้และจะไม่แสวงหาช่องทางในการใช้สิทธิทั่วไปใด ๆ ในการควบคุมคุณและกิจกรรมของคุณ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการยอมรับ ปฏิเสธ หรือยกเลิกคำร้องขอใด ๆ สำหรับบริการขนส่งผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับ และในการพิจารณาว่าคุณต้องการจะใช้บริการเป็นเวลาเท่าใด หากคุณไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไป คุณสามารถเลือกยุติการดำเนินการได้ทุกเมื่อ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ว่าจะใช้บริการหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังมีอิสระตามอำนาจที่สมบูรณ์ของคุณ ในการเข้าร่วมในอาชีพหรือธุรกิจใด ๆ ที่คุณเลือก
9. การชำระเงิน
9.1 ค่าใช้จ่ายทึ่คุณได้จ่ายบริษัท สำหรับค่าบริการนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เก็บทันทีและไม่สามารถขอคืนเงินได้ (“ค่าบริการ”) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดขอบเขตตามกฎหมาย ค่าบริการจะคิดว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งาน ซึ่งจะกำหนดโดยบริษัทเป็นครั้งคราว นโยบายไม่สามารถขอคืนเงินนี้จะถูกใช้ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงการที่คุณจะตัดสินใจยกเลิกการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม, การตัดสินใจของเราที่จะยกเลิกหรือระงับชั่วคราวการเข้าถึงแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม, การขัดขวางในเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะตามแผนงาน หรืออุบัติเหตุ หรือตามตั้งใจ หรือด้วยเหตุต่างๆใดๆก็ตาม
9.2 คุณรับรู้ว่าจำนวนของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานที่จ่ายให้แก่คุณโดยผู้ใช้งานซึ่งรวมกับค่าบริการ ซึ่งคุณเก็บค่าบริการนั้นเก็บในนามของบริษัท
9.3 บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจ สร้างโปรโมชั่นในคุณสมบัติต่างๆ และราคาต่างๆ สำหรับการใช้บริการให้แก่ผู้ใช้งานต่างๆซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้คุณจะต้องปฏิบัติตาม ฟู้ด ออเดอรี่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท
9.4 บริษัทอาจจัดการการจ่ายเงินให้แก่คุณ และคุณจะได้รับในรูปของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กระเป๋าเงินของคนขับ) คุณรับรู้และยินยอมว่าคุณได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมจากบริษัท ในด้านขั้นตอนและวิธีการใช้งานของ กระเป๋าเงินของคนขับและการจัดการ
9.5 คุณสามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินของคนขับเพื่อเพิ่มจำนวนเครดิตของคนขับ และเติมเต็มจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดยบริษัท และการเติมเครดิตจะต้องเติมในรูปแบบที่กำหนดโดยบริษัท
9.6 เครดิตไม่สามารถถอนคืนเป็นเงินสดและไม่สามารถคืนเงินได้ เครดิตไม่สามารถนำไปขายต่อ, แลกเปลี่ยนหรือส่งต่อตามมูลค่า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เครดิตจะต้องไม่ถูกถือว่า หรือตีความ หรือใช้แทนสิ่งมีค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่นๆจากเครดิตของคุณ บริษัทอาจได้รับดอกเบี้ยที่บริษัทได้ถือไว้ในนามของคุณ คุณยินยอมที่จะกำหนดสิทธิของคุณให้แก่บริษัทสำหรับดอกเบี้ยที่ได้มาจากเครดิตของคุณ
9.7 คุณสามารถเช็คจำนวนเงินในกระเป๋าเงินของคนขับได้ในแอปพลิเคชัน จำนวนเงินในกระเป๋าเงินของคนขับที่แสดงในแอปพลิเคชันจะเป็นหลักฐานของจำนวนเงินกระเป๋าเงินของคนขับ
9.8 คุณมอบอำนาจให้บริษัทในการหักเครดิตจากกระเป๋าเงินของคนขับสำหรับการซื้อขายใดๆก็ตามที่กระทำผ่าน แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม
9.9 คุณรับรู้และเข้าใจว่าบริษัทอาจหัก, ระงับ, ถอนหรือกระทำการใดก็ตามแก่เงินสดหรือเครดิตตามดุลยพินิจในกระเป๋าเงินของคนขับ ถ้ามีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าคุณได้กระทำการใดที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม ซึ่งคุณจะถูกถือว่าได้ละเมิดข้อตกลงหรือถูกพักจากการให้บริการเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่นั้น จะถูกพิจารณาโดยบริษัท
10. การยกเลิก
10.1 ผู้ใช้งานจะต้องพึ่งคุณในการจัดส่งอาหาร คุณยินยอมว่า ระดับการยกเลิกงานที่สูง หรือบ่อย หรือเพิกเฉยที่จะรับงาน จะมีผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงของแบรนด์ของบริษัท
10.2 ในระหว่างที่คุณอาจจะยกเลิกการรับงาน การยกเลิกจะต้องตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันของบริษัท ถือสิทธิในการแก้ไขเหตุผลในการยอมรับการยกเลิกเป็นครั้งคราว การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่ในฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก หรือการเพิกเฉยการรับงานจะถูกถือว่า สิทธิในการเข้าถึงบริการของคุณจะถูกระงับ
11. การประเมิน
11.1 ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจจะได้รับการอนุญาตให้ประเมินกันและกัน ในส่วนของการให้บริการและการแก้ไขปัญหา
11.2 ทุกๆการประเมินจะถูกบันทึกลงในระบบของบริษัทโดยอัตโนมัติ และบริษัทจะวิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด บริษัทอาจจะกระทำการตามเห็นสมควรซึ่งรวมถึงการระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่บอกล่วงหน้า หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆแก่คุณ
12. การร้องเรียน
การร้องเรียนใดๆ ก็ตามระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะถูกนำขึ้นมาให้ทราบทั้งสองฝ่ายโดยตรง
13. ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทจะถือความเป็นเจ้าของในสิทธิ, กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันพ่วงด้วย, การให้บริการและคำแนะนำอื่นๆ, ไอเดีย, คำร้องขอให้ปรับปรุง, ข้อเสนอแนะ,ข้อแนะนำหรือข้อมูลอื่นๆที่ให้โดยคุณหรือกลุ่มใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร ข้อตกลงการใช้งานนั้นจะไม่มีการระบุข้อตกลงการขายและจะไม่ถ่ายทอดสิทธิในความเป็นเจ้าของใดๆ ในการบริการหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการไปสู่คุณ ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของโดยบริษัท ชื่อของฟู้ด ออเดอรี่, สัญลักษณ์, บริการ, ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน และสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามและชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน คือเครื่องหมายการค้าของฟู้ด ออเดอรี่หรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในความหมายของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันจะหมายถึง ส่วนประกอบ, กระบวนการทำ, ลักษณะดีไซน์ รวมกันทั้งหมด
14. ภาษี
คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีอากรต่างๆในส่วนที่คุณต้องจ่ายภายใต้หรือในความสัมพันธ์กับข้อตกลงฉบับนี้
15.การรักษาความลับ
15.1 คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท, การบริการ,ผลิตภัณฑ์, กิจกรรมทางธุรกิจ, การตลาดและแผนโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอื่นๆใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับของบริษัทที่ได้เปิดเผยให้แก่คุณในนามของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นการบอกปากเปล่า หรือมีลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังข้อตกลงฉบับนี้) หรือที่คุณได้มาจากบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่ได้มีขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลลับดังกล่าวในการใช้งานบริการและจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามหรือนำไปใช้ในเหตุอื่นๆ
15.2 ข้อผูกมัดในการรักษาความลับดังกล่าว จะไม่ใช้ในส่วนที่คุณสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
      1) ข้อมูลดังกล่าวได้อยู่กับคุณในเวลาที่คุณสมควรได้รับแล้ว
      2) เป็นหรือจะได้เป็นข้อมูลสาธารณะโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดหรือจากความละเลย ของคุณ
      3) ได้รับจากบุคคลที่สาม ที่มีสิทธิในการเปิดเผย
      4) จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
16. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
16.1 บริษัทได้รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของบริษัท และข้อตกลงภายในนโยบายจะใช้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
16.2 คุณยินยอมอนุญาตให้บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม, ใช้, จัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
16.3 คุณรับรู้ว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต่อคุณในระหว่างการใช้บริการบริษัท คุณจะต้องแสดงและให้การันตีว่าคุณจะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในเป้าหมายที่บริษัทได้เปิดเผยให้แก่คุณเท่านั้น และไม่นำไปใช้ในเป้าหมายหรือเหตุอื่นๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
17. ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม
ในช่วงการบริการ คุณอาจได้ร่วมติดต่อหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่จะมอบสินค้าผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน การติดต่อหรือการตกลงนั้นจะเก็บการติดต่อระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดในการติดต่อหรือในการตกลงนั้นๆ และจะไม่มีเหตุใดที่บริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, บริการหรืออื่นๆ ที่มีบนเว็บไซต์หรือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บางผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้านขนส่ง, สินค้าอาจะร้องขอข้อตกลงกับคุณเพื่อเพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทก่อนการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสิ่งใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างข้อตกลงของคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณรับรู้ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทดังกล่าว อาจถูกใช้ในการใช้งานบริการจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเราเพื่อนำไปมอบให้กับ บุคคลที่สาม หรือเพื่อให้บุคลที่สามเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
18. การจำกัดจำนวนความรับผิด
18.1 ยกเว้นแต่ว่าจะประกาศไปในทางอื่น, และโดยตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย, การอ้างสิทธิใดๆต่อบริษัท โดยคุณจะถูกจำกัดลงไปในจำนวนสรุปของยอดทั้งหมดที่ได้ถูกจ่ายโดย หรือต้องชำระจากคุณในการใช้บริการระหว่างมีเหตุที่ทำให้เกิดการอ้างสิทธิข้างต้น บริษัทหรือผู้ได้รับอนุญาต จะไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณหรือผู้ใดในกรณี
บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญหาย, ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดจากคุณหรือบุคคอื่นๆที่คุณได้จองคิวการบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
1) ความสูญหาย, ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์
2) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์;
3) ความเชื่อมั่นใดๆจากคุณที่มีต่อความสมบูรณ์, ความแม่นยำ หรือจากการมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือ
ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้ซึ่งมีโฆษณาปรากฏบนเว็บไซต์หรือถูกกล่าวถึงโดยการบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์ แม้ว่าบริษัทหรือผู้ได้รับอนุญาตได้ถูกแนะนำมาก่อนแล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย
18.2 บริษัทจะไม่ประเมินหรือเฝ้าดูความเหมาะสม, ความถูกต้องทางกฎหมาย, ความสามารถ, ความเคลื่อนไหวหรือสถานที่อยู่ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ และการสละสิทธิอย่างเปิดเผยของคุณซึ่งจะปลดบริษัทออกจากความรับผิดชอบ, การอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์
18.3 บริษัทจะไม่ร่วมข้อขัดแย้งหรือเจรจาในข้อขัดแย้งระหว่างคุณและผู้ใช้งาน, ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณคือลูกค้าบริษัทที่มีบัญชีบริษัทกับฟู้ด ออเดอรี่ ฟู้ด ออเดอรี่ไม่สามารถและจะไม่เข้าร่วมในการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่คุณได้ทำลงไปในส่วนของการบริการและการเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการบริการ, ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน(ที่หมายถึงทั้งหมด) นั้นอยู่ที่คุณแต่ผู้เดียว คุณได้ทำการสละสิทธิอย่างเปิดเผยของคุณซึ่งจะปลดฟู้ด ออเดอรี่ออกจากความรับผิดชอบ, การอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ, ซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันหรือในทางใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงยานพาหนะของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, พ่อค้า, ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ที่เสนอให้แก่คุณผ่านการบริการ, ซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน
19. ประกาศ
บริษัทอาจประกาศผ่านแอปพลิเคชัน, อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ ที่มีอยู่ในบันทึกของบริษัท หรือโดยจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายจ่ายล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังที่อยู่ของคุณ ที่มีอยู่ในบันทึกของบริษัทการประกาศดังกล่าวจะถือว่ามีอายุ 48 ชั่วโมงหลังการส่ง (หากเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายจ่ายล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมง หลังจากการส่ง(หากเป็นการส่งโดยอีเมล) คุณสามารถแจ้งประกาศให้บริษัททราบ (ซึ่งประกาศจะถือว่าได้ส่งมาแล้วต่อเมื่อบริษัทได้รับ) โดยส่งจดหมายผ่านทางผู้จัดส่งหรือส่งจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่มีให้ในแอปพลิเคชัน
20. ข้อกำหนด
ข้อกำหนดในการใช้งานนี้สามารถแก้ไขได้เป็นครั้งคราว หากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบโดยบริษัท การกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้จะถือเป็นโมฆะ
21. การเป็นโมฆะ
หากเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทางกฎหมาย, การมีผลบังคับใช้ และความสามารถบังคับใช้ได้ ของเงื่อนไขอื่นๆ จะต้องไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง
22. ไม่มีข้อยกเว้น
ความล้มเหลวของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานจะไม่ถือว่าเป็นการสร้างข้อยกเว้นของเงื่อนไขดังกล่าว
23. ข้อตกลงทั้งหมด
ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับบริษัทมีผลเหนือข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือระหว่างการเจรจาต่อรองและการพิจารณาใดๆ
24. การระงับและการสิ้นสุด
คุณได้ทำการยอมรับ ว่าเราสามารถดำเนินการในสิ่งต่อไปนี้ได้ ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
       1) เปลี่ยนแปลงแก้ไข, ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงแอปพลิเคชัน, หรือส่วนใดๆของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณ หรือ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ), ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
       2) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
       3) ระงับการทำงานของแอปพลิเคชันหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของแอปพลิเคชัน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณ หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ), ตาามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกจวัตรประจำ, การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ คุณและบริษัทแสดงเจตจำนงในการละเว้นบทบัญญัติของบทความ 1266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง เท่าที่จำเป็นเพื่อทำการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องให้ศาลทำการตัดสิน
25. ไม่มีการมอบสิทธิ์หรือการมอบหมายให้แก่บุคคลที่สาม
ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์แก่บุคคลที่สามใดๆ ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงนี้
Back to top of page