ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสั่งอาหาร
       เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ฟู้ดออเดอรี่ จํากัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับท่าน ผู้ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มอีทฮับ (eatHUB) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการแพลตฟอร์ม eatHUB รวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่บริษัทจะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของแพลตฟอร์ต eatHUB ในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม eatHUB ของบริษัท เพื่อเป็นระบบเชื่อมต่อผู้ใช้บริการ ร้านอาหาร และผู้ให้บริการขนส่งอาหาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทําการสั่งซื้ออาหารและ/หรือเครื่องดื่ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อาหาร”) และชำระค่าอาหารผ่านแพลตฟอร์ม eatHUB ของบริษัท และผู้ให้บริการขนส่งอาหารจะทำการขนส่งอาหารที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อจากร้านอาหารไปส่งให้ผู้ใช้บริการยังที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสั่งอาหารนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ทําความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ และคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 02-070-6611 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด
1. ข้อกําหนดทั่วไป
1) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง
2) เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงในบริการให้ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น
3) บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4) บริษัทไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์ม eatHUB จะพร้อมใช้งานในเขตพื้นที่ของคุณ
5) รูปภาพและคำอธิบายรายการอาหาร มีไว้เพียงเพื่อประกอบการขายเท่านั้นไม่ได้เป็นการรับรองว่าท่านจะได้รับรายการอาหารตรงตามรูปภาพและคำอธิบายดังกล่าว
2. การใช้บริการ
1) ในการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนบัญชี eatHUB เพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม eatHUB ของบริษัทในการสั่งซื้ออาหาร
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเปิดใช้บริการ และ/หรือให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาอนุมัติการสมัครใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
2) ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทํารายการใด ๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใด ๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ จากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว
3) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทํารายการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
4) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่บริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมใด ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ
5) ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการสั่งซื้ออาหาร และการจัดส่งอาหารตามคําสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น
6) ผู้ใช้บริการสามารถสั่งรายการอาหารได้เฉพาะรายการที่มีในเมนูของร้านอาหาร ตามที่ปรากฎอยู่ในแพลตฟอร์ม eatHUB ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทและร้านอาหารไม่รับประกันว่าทุกเมนูที่ปรากฎอยู่ในรายการอาหารจะมีพร้อมให้บริการ รายการอาหารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม
7) การสั่งซื้ออาหารของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่า ผู้ให้บริการขนส่งและร้านอาหารจะต้องกดยอมรับการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการเสียก่อน และระบบจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีผู้ให้บริการขนส่งและร้านอาหารกดยอมรับ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขนส่งและร้านอาหารอาจจะยอมรับหรือปฎิเสธการสั่งซื้อได้ตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการขนส่วนและร้านอาหารแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยบริษัทไม่รับประกันว่าจะมีผู้ให้บริการขนส่งและร้านอาหารยอมรับการสั่งซื้ออาหารของท่าน
8) การสั่งซื้ออาหารของท่าน จะไม่สามารถยกเลิกได้ หลังจากที่ร้านอาหารกดยอมรับการสั่งซื้ออาหารของผู้ใช้บริการแล้ว
9) ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะไม่สั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านแพลตฟอร์ม eatHUB เว้นแต่ท่านจะเป็นผู้ที่มีสิทธิชอบธรรมในการกระทำการดังกล่าวตามกฎหมายที่มีใช้บังคับ และยินยอมที่จะแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตนให้บริษัท ผู้ให้บริการขนส่ง หรือร้านอาหาร ตรวจสอบยืนยันถึงสิทธิของผู้ใช้บริการดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอทุกครั้ง
10) หากผู้ใช้บริการเป็นโรคภูมิแพ้อาหาร (Food Allergy) หรือส่วนประกอบใด ๆ ในอาหาร หรือมีอาหารแพ้ หรือมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถบริโภคอาหารบางประเภท หรือมีโรคประจำตัวที่อาจถูกกระตุ้นจากการบริโภคอาหารบางประเภท หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดกรณีใด ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาไม่ซื้อหรือทำการบริโภคอาหารหรือส่วนประกอบใด ๆ ในอาหารดังกล่าวเอง โดยบริษัทและร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากผู้ใช้บริการบริโภคอาหารที่ได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม eatHUB แล้วเกิดอาการใด ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใช้บริการไม่ควรสันนิษฐานว่าอาหารที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม eatHUB ปลอดจากประเภทอาหารหรือส่วนประกอบใด ๆ ในอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดการแพ้หรือการกระตุ้นใดๆ
11) ผู้ใช้บริการตกลงและเข้าใจว่าราคาของรายการอาหาร และค่าบริการขนส่ง ที่แสดงไว้บนแพลตฟอร์ม eatHUB ขณะที่ผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้ออาหารนั้น เป็นราคาของรายการอาหารตามที่เลือกซื้อ และเป็นราคาของค่าบริการขนส่งอาหารไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการกำหนดในขณะทำรายการนั้นๆ หากรายการอาหารหรือที่อยู่ในการจัดส่งอาหารมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าโดยสาเหตุใด ผู้ใช้บริการตกลงและเข้าใจว่าราคาค่าอาหารและค่าบริการขนส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
12) บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใด ๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
13) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการให้บริการ
14) บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่ามีพฤติการณ์ใดพฤติการณ์หนึ่งตามข้อ 3 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เกิดขึ้น
15) บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทมีข้อมูลหรือตรวจสอบพบว่าบัญชีของผู้ใช้บริการมีการนำไปใช้บริการซื้ออาหารจากร้านอาหารโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการอำพรางนิติกรรมอื่นใด ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่น
ผู้ใช้บริการจะทำการสั่งซื้ออาหารเพื่อการบริโภคของตัวท่านเองหรือตามคำร้องของบุคคลอื่นใดเท่านั้น และจะไม่ทำการสั่งซื้ออาหารโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนให้กับบริษัท ผู้ให้บริการขนส่ง ร้านอาหาร หรือผู้ที่ท่านกำหนดให้เป็นผู้รับอาหาร
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการดังกล่าว
16) บริษัทไม่รับรองในร้านอาหาร บุคคลอื่นใด แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มี หรือผู้ใช้บริการได้เชื่อมต่อเข้าหาผ่านแพลตฟอร์ม eatsHUB ของบริษัท และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการหรือวัสดุใด ๆ เกี่ยวกับ หรือที่ได้มาจากร้านอาหาร หรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
17) การให้คะแนนหรือคำวิจารณ์ร้านอาหารรายใดก็ตามที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม eatHUB มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ เท่านั้น บริษัทไม่รับรองในความถูกต้องครบถ้วน หรือให้การรับรองใด ๆ
18) ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลบริการ และ/หรือแจ้งปัญหาในการใช้บริการได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 02-070-6611 หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดไว้
3. การยกเลิกการใช้บริการ การยกเลิกและการระงับการให้บริการ
       บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้
1) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือ
2) ผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้
3) บริษัทบอกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือ
4) ในเวลาอื่นใดตามดุลพินิจของบริษัท
       นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัย หรือบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ บริษัทอาจติดต่อเพื่อร้องขอให้ผู้ใช้บริการชี้แจงข้อมูล นำส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทพิจารณา หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ใช้บริการแล้ว และบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น หรือบริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการทันที
4. คํารับรองของผู้ใช้บริการ
1) ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบข้อมูลด้วยวิธีการใด เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการนี้ บริษัทสงวนสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม
2) ผู้ใช้บริการรับรองว่าตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ รวมถึงตกลงจัดเตรียมข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งบริษัทอาจร้องขอให้ส่งเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้บริการ ให้บริการ ทำธุรกรรมใด ๆ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนด ประกาศ หรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
3) ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นใด ที่บังคับใข้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด
4) ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะใช้บริการแพลตฟอร์ม eatHUB ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น
5) ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะให้คะแนนความพึงพอใจหรือคำวิจารณ์ร้านอาหารตามความเป็นจริง และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเลือกซื้ออาหารของผู้ใช้บริการรายอื่นเท่านั้น จะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หลอกลวง ใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือเสริมแต่งข้อความใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทลบคะแนนความพึงพอใจหรือคำวิจารณ์ร้านอาหารที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ ที่ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าขัดกับเงื่อนไขการให้บริการหรือนโยบายของบริษัท รวมถึงข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์การใช้บริการแพลตฟอร์ม eatHUB อาหาร ร้านอาหาร หรือผู้ให้บริการขนส่ง
6) ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่สร้างความเสียหาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง สร้างงานลอกเลียน ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือดำเนินการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับแพลตฟอร์ม eatHUB ของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานที่หรือกีดขวางการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์ม eatHUB หรือพยายามเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
7) ผู้ใช้บริการรับรองที่จะปฏิบัติต่อผู้ให้บริการขนส่ง พนักงานของบริษัท และร้านอาหาร ด้วยความเคารพ และจะไม่ทำพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการข่มขู่หรือการคุกคาม ในขณะที่ใช้บริการ
8) ผู้ใช้บริการจะไม่ติดต่อผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้บริการขนส่งอาหารเท่านั้น
9) ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะใช้บริการบัญชีของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และจะรับผิดชอบการสั่งซื้ออาหารในทุกกรณีที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการในกรณีที่อุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการสูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของผู้ใช้บริการอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่บริษัทแจ้ง
10) ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม eatHUB
5. ข้อมูลส่วนบุคคล
1) ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแต่ละประเภทเท่านั้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีจากบริษัท และรวมถึงเพื่อใช้ในการยืนยันตนในการทำธุรกรรมทางการเงินภายใต้การให้บริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการได้ในกรณีที่จำเป็น และยินยอมให้บริษัทใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัทในเครือธุรกิจ”) รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ประมวลผล, วิเคราะห์ข้อมูล, ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท หรือของบุคคลดังกล่าว, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญา, เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญานั้น, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ, เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต, เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าว โดยความยินยอมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงมีบัญชีหรือเงินเหลืออยู่กับบริษัท บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
2) ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทและบริษัทในเครือธุรกิจ ส่งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการได้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร, กิจกรรมทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย, แคมเปญ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิก หรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทแล/หรือบริษัทในเครือธุรกิจกำหนด
3) ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทในเครือธุรกิจ รวมถึงธนาคาร และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งได้ให้ไว้แก่บุคคลดังกล่าวกับบริษัท เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ, เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
4) ผู้ใช้บริการรับทราบว่าในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญา, เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญา, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ, เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต, เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องแจ้งแก่ทางผู้ใช้บริการในการขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงกรณีดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอม และรวมถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการที่ผู้ใช้บริการปฏิเสธจะให้ความยินยอมในกรณีนั้นๆ ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
5) ผู้ใช้บริการรับทราบว่าในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเพื่อปฎิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญา, เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญา, เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ, เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต, เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท หรือบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศ และในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังประเทศปลายทางดังกล่าวได้
6. ภาษา
       การแปลเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
       เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
8. การแยกส่วนกัน
       ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของเงื่อนไขการให้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
9. การไม่สละสิทธิ
       ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด
Back to top of page