การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับ eatsHUB
เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับคนไทย
บุคคลธรรมดา
1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาบัญชีธนาคาร
นิติบุคคล
1) สำเนาใบ ก.พ.20
2) สำเนาใบจดทะเบียนรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
3) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
4) สำเนาบัญชีธนาคาร
สำหรับชาวต่างชาติ
บุคคลธรรมดา
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
2) สำเนาเอกสารอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย
3) สำเนาเอกสารแสดงที่พำนักในประเทศไทย
4) สำเนาบัญชีธนาคาร
นิติบุคคล
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
2) สำเนาเอกสารอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย
3) สำเนาเอกสารแสดงที่พำนักในประเทศไทย
4) สำเนาใบ ก.พ.20
5) สำเนาใบจดทะเบียนรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
6) สำเนาบัญชีธนาคาร
ขั้นตอนการสมัคร

Back to top of page