นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
(ฉบับร่าง)
       นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (Privacy Policy) ใช้อธิบายว่า บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พาร์ทเนอร์ร้านค้า พาร์ทเนอร์คนขับ และผู้ใช้บริการอื่น ๆ (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) ซึ่งคือบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัท (เรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ตามลำดับ) ผลิตภัณฑ์ และบริการ ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัท (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “บริการ”)
1. คำนิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
       หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด สัญชาติ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส ศาสนา หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย ข้อมูลทางการเงิน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ข้อมูลการจ้างงาน และข้อมูลความสนใจส่วนบุคคล เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
       หมายถึง  ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือที่มีลักษณะอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลประวัติของท่าน (เช่น ข้อมูลทางการเงิน และ ประวัติอาชญากรรม เท่าที่กฎหมายอนุญาต) ข้อมูลความพิการ สถานภาพสมรส ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
       (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับท่านข้างต้น รวมกันจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)
ผู้ใช้บริการ
       หมายถึง  บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้บริการหรือติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ อีเมล ข้อความ (SMS) โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นใด ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
       เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามวิธีการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านมีความสัมพันธ์หลายอย่างกับเรา ตัวอย่างเช่น ท่านใช้บริการในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายของเรา หรือท่านเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ร้านค้าและลูกค้าที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ของเรา รวมถึงกรณีที่ท่านใช้บริการแอปฯ ของเราหรือผู้ใช้บริการกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของเรา เราจะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านแหล่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล
       เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามาอย่างสมัครใจ ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้
1) กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ หรือกรอกข้อมูลใบสมัครเพื่อร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา ตัวอย่างเช่น ชื่อและนามสกุล ข้อมูลประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ เท่าที่จำเป็น
2) แนบข้อมูลเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณสมบัติของท่านในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้า และพาร์ทเนอร์คนขับกับเรา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลใบขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และ ผลการตรวจสอบประวัติตามที่กฎหมายอนุญาต
3) กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา ตัวอย่างเช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้
4) ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของเรา ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
5) ติดต่อผ่านช่องทางศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์ของเรา ตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อและนามสกุลผู้ติดต่อ ไฟล์เสียงขณะสนทนา และข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
6) ติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น ชื่อและนามสกุลผู้ติดต่อ และข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
       ในบางกรณี ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราเพื่อเป็นการดำเนินการตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีข้างต้นอาจถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือ ทำให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ แล้วแต่กรณี
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
       ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เรา (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้กับบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลทราบ และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
       ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่เรา ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้
ดังนั้นเราจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการละเมิดนโยบายของเราเกี่ยวกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยม การละเมิดนโยบายของเราเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีจะไม่ได้รับการยอมรับและอาจทำให้ผู้ใช้ของเราต้องเผชิญกับผลกระทบทางกฎหมาย ดังนั้นเราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายของเราเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเด็กอย่างเต็มที่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กทำความเข้าใจนโยบายของเราและใช้ความระมัดระวังในการอนุญาตให้เด็กเข้าถึงและใช้บริการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานแอปพลิเคชันของเรา อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้พบปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายของเราเกี่ยวกับเด็ก โปรดติดต่อกับเราผ่านช่องทางการติดต่อที่เราจัดให้ไว้ เช่น การติดต่อผ่านอีเมลหรือการแจ้งเรื่องผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยเราจะดำเนินการตามนโยบายของเราและกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดและปรับปรุงนโยบายของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนมีประสิทธิภาพในการใช้งานและประสบความสำเร็จในการใช้บริการของเรา
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้
       เมื่อท่านใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น
1) ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งของท่านที่มาใช้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น ประวัติคำสั่ง ข้อมูลสถานที่จัดส่ง และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
2) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าน เพื่อตรวจสอบจุดรับ-ส่ง และเส้นทางที่ผิดปกติ
3) ผลการประเมินการใช้บริการ และคำติชม
4) ข้อมูลการทำธุรกรรมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ประเภทการชำระเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร
5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกผ่านฟีเจอร์ (Feature) สื่อสารในแอปฯ หรือเว็บไซต์ ของเรา ตัวอย่างเช่น ชื่อและนามสกุลผู้ติดต่อ และข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
6) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกจัดเก็บผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา พาร์ทเนอร์ของเรา ตัวอย่างเช่น รูปภาพ เสียงหรือทั้งสองอย่าง ข้อความสนทนา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7) ข้อมูลอุปกรณ์ที่เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ชื่อและรุ่นของอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier) ไอพีแอดเดรส (IP Address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย (Mac Address) ข้อมูลภาษา สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ความเคลื่อนไหวของท่านภายในบริการ เวลาเข้าใช้ (Access Time) และระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น
1) โปรแกรมแนะนำ (Referral)
2) พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์ผู้จัดหาร้านค้า พาร์ทเนอร์ผู้จัดหาคนขับ และผู้ให้บริการชำระเงิน
3) ผู้ให้บริการประกันภัยและการเงิน
4) เครดิตบูโร และบริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ
5) แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ
6) แหล่งข้อมูลของทางราชการ
7) เมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นของเราระบุท่านเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน
8) ผู้ให้บริการทางการตลาด หรือคู่ค้า
3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
       เราอาจจะใช้ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ ดังต่อไปนี้
การให้บริการ
1) เพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่าน สนับสนุนหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบใด ๆ ที่เราอาจจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราตามความจำเป็น ก่อนที่จะลงเบียนคุณในฐานะผู้ใช้งาน
2) เพื่อการสนับสนุนทาง IT และ Helpdesk สร้างและรักษารหัสและบัญชีผู้ใช้ของท่าน จัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ตามที่ท่านได้รับสิทธิในการเข้าถึง ดูแลทำให้บัญชีผู้ใช้ของท่านให้เป็นปัจจุบัน และยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน
3) เพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน ป้องกันสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
4) เพื่อยืนยันอายุของท่าน (ในบางกรณี)
5) เพื่อการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมใด ๆ
6) เพื่อติดต่อ และให้บริการแก่ท่าน ผ่านหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของเรา
7) เพื่อประมวลผล และอำนวยความสะดวกการเรียกใช้บริการ และธุรกรรมการชำระเงินของคุณ รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านระบบการชำระเงินและบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในระบบ
8) เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง และการติดต่อสื่อสารไปยังท่าน
9) เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การใช้งานที่ทำให้มีความเฉพาะตัวสำหรับท่าน ตัวอย่างเช่น สร้างรายการสถานที่จัดส่ง และรายการร้านอาหารที่ชื่นชอบ
10) เพื่อประมวลผล จัดการ และยืนยันคำขอของท่านในการลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น รางวัล และบริการจากเรา
11) เพื่อประมวลผล และตอบสนองต่อคำถามและคำติชมที่ได้รับจากท่าน
12) เพื่อช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (Survey) ของเรา
13) เพื่อเปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา ตัวอย่างเช่น ระหว่างพาร์ทเนอร์ร้านค้ากับลูกค้า พาร์ทเนอร์คนขับกับลูกค้า พาร์ทเนอร์คนขับกับพาร์ทเนอร์ร้านค้า พนักงานคอลเซ็นเตอร์และลูกค้า พนักงานคอลเซ็นเตอร์และพาร์ทเนอร์ร้านค้า พนักงานคอลเซ็นเตอร์และพาร์ทเนอร์คนขับ
14) เพื่อดูแล พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง และจัดทำแอปพลิเคชันให้เหมาะสมสำหรับบุคคล ให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของท่านในฐานะผู้ใช้งาน
15) เพื่อการดำเนินการตามคำสั่งของท่าน (ตัวอย่างเช่น การตอบข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะของท่าน หรือดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนของท่าน) และแจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า
ความปลอดภัยและความมั่นคง
1) เพื่อการคัดเลือกพาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านค้าตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะเปิดให้พาร์ทเนอร์ที่ขอใช้บริการของเรา
2) เพื่อการระบุตัวตนของท่านขณะที่ท่านลงชื่อเข้าใช้งาน
3) การใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจเป็นการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย
ค้นคว้าและพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย
1) เพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน
3) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัย และมั่นคงของบริการของเรา
4) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ
5) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประกันภัยและการเงิน
วัตถุประสงค์ทางกฏหมาย
เพื่อการตรวจสอบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)
การตลาดและส่งเสริมการขาย
1) เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านโดยตรง
2) เพื่อแจ้ง เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
        เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้
ผู้ใช้บริการท่านอื่น   
ตัวอย่างเช่น
1) หากท่านเป็นลูกค้าที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ของเรา เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตำแหน่งจุดหมายการจัดส่งอาหารของท่านแก่พาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อให้บริการจัดส่งอาหารตามคำขอของท่าน
2) หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน ตำแหน่งของยานพาหนะของท่าน และผลการประเมินของท่าน กับลูกค้าที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ของเรา
3) หากท่านใช้บริการการสื่อสาร (Chat) ในแอปฯ ของเรา เราอาจเปิดเผยชื่อที่ท่านลงทะเบียนกับเรา แก่บุคคลอื่นที่สื่อสารกับท่านทราบ
บริษัทในเครือ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้กับบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทในเครือ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้
การโอนกิจการ
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า ขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท การเงิน ธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการซื้อธุรกิจของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่น
ผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
1) ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
2) ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
3) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน
4) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
5) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
6) ผู้รับจ้างตามสัญญา หรือตัวแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา
7) พาร์ทเนอร์ทางการตลาด และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มการตลาด (Marketing Platform)
8) พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับเรา หรือในนามเรา
9) พาร์ทเนอร์จัดหายานพาหนะ และพาร์ทเนอร์ร้านค้า
10) พาร์ทเนอร์ด้านประกันภัยและการเงิน
11) พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ค้า หรือผู้จัดหายานพาหนะที่เป็นบุคคลภายนอก
12) เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
ที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ ของท่าน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่าน และอุปกรณ์ของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
       เรามีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทและการใช้บังคับนโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยเรากำหนดให้บุคลากรของบริษัทและผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
7. การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก
       เราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้นไม่ถูกควบคุมกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่ถูกควบคุมกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นแทน เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น
8. สิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ
       พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
1) สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนจากผู้ใช้บริการ
2) สิทธิในการขอให้บริษัท ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3) สิทธิในการขอให้จำกัด/ระงับการใช้ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5) สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6) สิทธิในการถอนความยินยอม หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของผู้ใช้บริการที่เคยให้แก่บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
7) สิทธิในการขอทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริษัท
8) สิทธิในการขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ใช้บริการ หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด
9) สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
10) สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       หมายเหตุ : หากผู้ใช้บริการขอให้บริษัท ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอยู่ในรูปแบบ ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือกรณีการถอนความยินยอมที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อ
1) กรณีการปฏิบัติตามสัญญา เช่น สัญญาการเข้ารับบริการ สัญญาอื่นๆ ในเรื่องการรับรางวัลหรือสิทธิพิเศษ
2) กรณีการให้บริการอื่นๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ จึงอาจทำให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
       อย่างไรก็ดี บริษัท ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของผู้ใช้บริการได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัท ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการได้ บริษัท จะทำการบันทึกการปฏิเสธคำขอพร้อมด้วยเหตุผลไว้
9. คุกกี้
       คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณได้และให้บริการที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น
       เราอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา รวมถึงการใช้ “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ของเรา การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถจดจำท่าน ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่เราจะเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน เราอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น
1) เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (Session) เมื่อท่านใช้บริการ หรือ บริการอื่นใด
2) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น
3) เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของท่าน และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับท่าน
4) เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป
5) เพื่อช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น
6) เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่ท่านสนใจยิ่งขึ้น
       ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านจะสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน
10. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
       ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านจะสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน
11. ช่องทางการติดต่อเรา
       หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือต้องการจะใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อหรือแสดงเจตนามายังช่องทาง ดังนี้
ชื่อ:     เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
ที่อยู่:   บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด (Food Ordery Co., Ltd.)
เลขที่ 3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email):     [email protected]
ศูนย์บริการลูกค้า:      +66(2) 070-6611
Back to top of page